Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering vanuit patiëntperspectief “Door Cliënten Bekeken”      
Onze praktijk is eind 2010 gestart met deze “Door Cliënten Bekeken”- methode voor kwaliteitsverbetering van oefentherapeut en praktijk. Deze methode is ontstaan op initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en voldoet aan de criteria die steeds meer ziektekostenverzekeraars tegenwoordig eisen. De uitvoering is gedaan door een externe organisatie, namelijk de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en hield in dat middels objectieve patiënten-tevredenheidsonderzoeken en patiëntenpanels verbeterpunten onder de aandacht worden gebracht met als doel de kwaliteit van het professioneel handelen te verbeteren. Sinds 2016 wordt dit onderzoek uitgevoerd door 'Qualizorg'. Steekproefsgewijs worden verzekerden uitgenodigd om hun ervaringen over ons, als zorgaanbieders, kenbaar te maken.

Kwaliteitsregister
De oefentherapeuten voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie: een ieder heeft zich in 2000 laten inschrijven in het Basisregister Paramedici en sinds 2005 en 2010 en 2015 heeft herregistratie plaatsgevonden in het Kwaliteitsregister.

Intercollegiale overleggroepen
Sedert 2000 nemen de oefentherapeuten actief deel aan de collegiale overleggroepen in de regio’s Rotterdam-Zuid. Barbara van den Broek neemt deel aan de Collegiale Kinderoverleggroep (KOT). De praktijk oefentherapie Cesar neemt ook deel aan het Paramedisch Zorgcollectief Hoeksewaard (PMZC): een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten in de Hoeksche Waard.

Deelname
De praktijk neemt deel aan het Netwerk Chronische Pijn (NCP), het Arthrose Netwerk en aan de zorgkaart eerstelijns CVA/NHA (via steunpunt Koel). 

Multidisciplinaire samenwerking
In 2010 en 2011 hebben de locaties Oud-Beijerland en Puttershoek deelgenomen aan de pilot voor het realiseren van de “Beweegkuur voor diabetes”, een multidisciplinaire aanpak met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Eind 2011/begin 2012 waren deze pilots afgerond. Een vervolg van deze multidisciplinaire aanpak was er hierna niet meer, daar de vergoeding hiervoor niet meegenomen werd in het verzekerings-pakket van de zorgverzekeraars.

Richtlijnen
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen die door de beroepsvereniging zijn ontwikkeld en goedgekeurd: Arthrose, Osteoporose, Bechterew, Idiopatische scoliose, Urine-incontinentie, COPD, Parkinson, Aspecifieke nek-/schouderklachten, KANS-klachten, Lage rugklachten, Peripartum bekkenklachten en Whiplash.

Lidmaatschap VvOCM
De oefentherapeuten van onze praktijk zijn allen lid van onze Beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Jaarverslag Praktijk & Kwaliteit
Ieder jaar wordt er een kwaliteitsjaarverslag gemaakt waarin o.a. de resultaten van voorgaande jaar worden vermeld en tevens de plannen voor het komende jaar worden beschreven.